โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปัทมาภรณ์ ไหมแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเพ็ญศรี เออแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตธยา ชูขาว
ครูผู้ช่วย