โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวัณลพ น้อยวิมล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ร.ต.หญิงอาลิษา วิเศษกาญจน์
ครู คศ.1