โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริวรรณ สุขเดิมรอด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวัณลพ น้อยวิมล
ครูผู้ช่วย